Právní prohlášení

1. Dohoda o užívání stránek www.tevapoint.cz

  1. Užíváním, tzn. vstupem na internetové stránky www.tevapoint.cz (dále jen „stránky“), uzavíráte dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  2. Stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.tevapoint.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit na tyto stránky. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona vyplývající z porušení předchozí věty.
  3. Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost, jako jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
  4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
  6. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 11. 2015.