Právní prohlášení

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s. r. o., se sídlem Třebohostická 564/9, Praha 10, PSČ 100 00, IČ: 26158299, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454, (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovávány:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • ostatní údaje vyplývající z obchodního vztahu.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Zasílání obchodních nabídek Správce
 • Zasílání informací a pozvánek na akce pořádané Správcem
 • Zasílání marketingových sdělení
 • Zasílání nabídek předplatného

3. Doba zpracování osobních údajů:

Dva roky od udělení souhlasu nebo dle zákonné lhůty vyplývající z obchodního vztahu.

4. Poskytování osobních údajů dalším stranám:

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • Přepravní společnosti v případě zaslání nakoupeného zboží jejich prostřednictvím,
 • Česká pošta, s.p., v případě zaslání nakoupeného zboží jejím prostřednictvím,
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu,
 • Správce webových stránek,
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Tyto společnosti vystupují v roli „Zpracovatele“ a řídí se standardy společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. jako „Správce“.

5. Zpracování dat:

Zpracování dat probíhá manuálně (zadávání dat, oprava dle žádosti Subjektu údajů).

Zpracování dat probíhá automaticky (rozesílání informací a obchodních nabídek dle rozčlenění dle kategorií zájmů).

6. Odvolání souhlasu

Odvolat souhlas lze buď v plném rozsahu (pokud tak je možno udělat a poskytnutí informací Subjektu údajů nepodléhá obchodnímu vztahu nebo se nejedná o potenciální obchodní vztah se zájmem jasně vyjádřeným od Subjektu údajů), nebo jeho jednotlivé části.

Souhlas je možné odvolat písemnou formou, kde bude jasně specifikován rozsah odvolání souhlasu.

7. Vyjádření souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro tyto účely:

 • Zasílání marketingových sdělení
 • Zasílání informací o akcích pořádaných společností
 • Zasílání obchodních nabídek
 • Zasílání nabídek předplatného

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek a dalších informací Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • Využití další strany jako „Zpracovatele“ je nutné pouze v případech doručení objednaného zboží a Subjekt údajů je s tím plně srozuměn,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

2. Informace o zpracování osobních údajů

MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, IČ: 26158299, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 213108 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

Zpracovávané údaje vyplývající z obchodního vztahu

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • fakturační adresa
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 • číslo bankovního účtu a kód banky
 • dodací adresa
 • ID platby v případě platby online

Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Toto umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) až f) Nařízení. E-mailová adresa může být zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (dle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti). Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv odhlásit – zasláním dopisu na adresu Správce či e-mailem.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty do třetích zemí. V případě zapojení třetí osoby je vždy s touto osobou uzavřena „Zpracovatelská smlouva“ zaručující ochranu osobních údajů na úrovni „Správce“.

Osobní údaje mohou být poskytnuty třetí osobě, která zajišťuje dokončení obchodního vztahu:

 • Přepravní společnosti
 • Česká pošta, s.p.
 • Poskytovatelé softwaru a webhostingu
 • Správce webových stránek
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Subjekt údajů je poučen a má právo:

 • požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů a o jejich správnosti
 • na aktualizaci osobních údajů
 • vyžádat si přístup k těmto údajům
 • požadovat omezení zpracování (odvolat souhlas v plném nebo částečném rozsahu, a to buď e-mailem, nebo písemně na adresu Správce)
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů. Správce jej provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů
 • požadovat ‎výpis zpracovávaný‎ch osobních údajů
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 24. 05. 2018.

 

3. Dohoda o užívání stránek www.tevapoint.cz

 1. Užíváním, tzn. vstupem na internetové stránky www.tevapoint.cz (dále jen „stránky“), uzavíráte dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
 2. Stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Nejsou určeny široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.tevapoint.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit na tyto stránky. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona vyplývající z porušení předchozí věty.
 3. Obsahem stránek jsou informace určené pro odbornou veřejnost, jako jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránky jsou databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
 4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
 5. Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
 6. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 11. 2015.