Legislativa

Přehled nejdůležitějších legislativních norem a profesních předpisů platných pro lékárny.

Léčiva

 • č. 378/2007 Sb.
  Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
 • č. 54/2008 Sb.
  Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
 • č. 84/2008 Sb.
  Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
 • č. 85/2008 Sb.
  Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
 • č. 236/2015 Sb.
  Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Návykové látky

Pracovníci lékáren

 • č. 220/1991 Sb.
  Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
 • č. 95/2004 Sb.
  Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 • č. 187/2009 Sb.
  Vyhláška o minimálních požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné praktické lékařství
 • č. 188/2009 Sb.
  Vyhláška o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
 • č. 271/2012 Sb.
  Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Zdravotní služby

 • č. 372/2011 Sb.
  Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
 • č. 92/2012 Sb.
  Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
 • č. 99/2012 Sb.
  Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
 • č. 40/1995 Sb.
  Zákon o regulaci reklamy

Profesní předpisy ČLnK

SÚKL