Knihy MAXDORF

Partnerem odborné literatury na stránkách webu TEVApoint.cz je Nakladatelství MAXDORF, přední český vydavatel odborné lékařské literatury. Produkce tohoto nakladatelství se významně podílí na rozvoji české medicíny a jednotlivých lékařských oborů. Knihy pro lékaře tvoří cca 85 % produkce a vycházejí pod značkou „Jessenius“. Číst více…

Chcete získat knihy Nakladatelství MAXDORF se slevou 25 % a jste zaregistrováni? Přihlaste se.

Kniha měsíce

Knihou měsíce října je druhé vydání knihy Moderní farmakoterapie v neurologii

Moderní farmakoterapie v neurologii, 2. vydání
Rozvoj farmakoterapie vystavuje lékaře také stresu z možného nesprávného výběru přípravku. Podrobný popis, vhodná doporučení i kombinace léků včetně lékové přílohy a mechanismu účinku účinných látek je důvodem úspěchu edice Moderní farmakoterapie. První vydání Moderní farmakoterapie v neurologii bylo vyprodáno v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnilo terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR.

Novinky

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů
Kolektiv FN Ostrava vedený dr. Václavem Procházkou přichází s druhou publikací, tentokrát prakticky koncipovaným atlasem. Ten by měl být vhodným doplňkem první knihy, neboť ilustruje a prakticky vysvětluje radiologické nálezy v povodí cév celého těla. Použité techniky zahrnují aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, neinvazivní metody vyšetření cévního systému – dopplerovskou ultrasonografii, CT angiografii a MR angiografii.
Kardiorenální syndromy
V předkládané publikaci se autoři snaží objektivně a kriticky zhodnotit současný pohled na tzv. kardiorenální syndromy, ukázat patofyziologické propojení a vzájemné ovlivnění srdce a ledvin, zasadit někdy teoretické tabulkové dělení do klinické praxe a definovat (s profitem pro pacienta) skutečné možnosti diagnostiky a léčby daných chorob. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká.
HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách
Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně, a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem. HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP.
Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
Komplexní rozsáhlá a bohatě ilustrovaná publikace shrnující současný stav bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky s jasným důrazem na praktické provádění všech dostupných metod v podmínkách pracovišť ČR. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., stojí v čele kolektivu autorů našich předních odborníků, většinou s mezinárodním věhlasem. Knihu doplňuje přes 50 instruktivních bronchologických videozáznamů.
Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od poranění trachey přes poranění hrudní stěny či poranění nitrohrudních orgánů až k problematice polytraumatu.

Slovníky

slovnik-zkratekSlovník lékařských zkratek
Zkratky jsou typickým rysem moderní medicíny, a platí to pro lékařskou dokumentaci, odbornou literaturu či prezentace na lékařských kongresech. Většina lékařů ovládá zkratky užívané na vlastním pracovišti, ale s postupující diverzifikací podoborů již zdaleka ne všechny zkratky v rámci své specializace. Slovník je výsledkem mnohaleté práce, během níž byly zpracovány stovky dokumentů, titulů lékařských časopisů a prezentací.
Slovník MaxdorfVelký lékařský slovník, 10. vydání
Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů) spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení lékařské terminologie. Více jak 45 000 hesel pokrývá celou medicínu od anatomie či fyziologie, přes časté a závažné choroby jednotlivých orgánů (které tvoří těžiště slovníku) až např. po poruchy v psycho-sexuální oblasti. Hesla jsou propojena odkazy a doplněna etymologickými poznámkami, příklady a ilustracemi.
Slovník MaxdorfPraktický slovník medicíny, 11. vydání
Praktický slovník medicíny se v průběhu posledních 20 let stal základním a nepostradatelným zdrojem informací o zdraví a nemocech v ČR. Od roku 1994 se v deseti postupně rozšiřovaných vydáních prodalo již přes 100 000 výtisků této oblíbené publikace. I v době velkého zájmu o alternativní medicínu si Praktický slovník medicíny získal respekt právě důsledným hájením pozice klasické vědecky založené medicíny.
Slovník MaxdorfKapesní slovník medicíny, 3. vydání
Tento výkladový slovník je určen laické veřejnosti, přičemž analýza prodeje předchozích dvou vydání ukázala, že hlavními uživateli tohoto slovníku jsou především lidé (resp. rodiny) zodpovědně pečující o své zdraví. Slovník obsahuje 3500 nejdůležitějších hesel ze všech oblastí medicíny. Slovník je praktickou a jednoduchou pomůckou pro každého, je zdrojem základních informací o zdraví, chorobách a jejich příznacích a vysvětluje termíny užívané v lékařských zprávách.
Slovník MaxdorfVýkladový slovník pro zdravotní sestry
Zdravotní sestry jsou bez nadsázky pilířem každého fungujícího zdravotního systému. Požadavky na vzdělání zdravotních sester však progresivně rostou – spolu se zvyšujícími se pravomocemi a z nich vyplývající zodpovědností. Současná etapa rozvoje medicíny se vyznačuje mimořádně rychlým nárůstem nových informací. Výkladový slovník pro zdravotní sestry reaguje na tento stav a jeho cílem je v jedné knize přinést komplexní přehled pojmů současné medicíny v adekvátně srozumitelné formě.

Monografie

Atlas vaskulární diagnostiky a intervenčních výkonů
Kolektiv FN Ostrava vedený dr. Václavem Procházkou přichází s druhou publikací, tentokrát prakticky koncipovaným atlasem. Ten by měl být vhodným doplňkem první knihy, neboť ilustruje a prakticky vysvětluje radiologické nálezy v povodí cév celého těla. Použité techniky zahrnují aortografii a arteriografii periferních tepen i flebografii, neinvazivní metody vyšetření cévního systému – dopplerovskou ultrasonografii, CT angiografii a MR angiografii.
Kardiorenální syndromy
V předkládané publikaci se autoři snaží objektivně a kriticky zhodnotit současný pohled na tzv. kardiorenální syndromy, ukázat patofyziologické propojení a vzájemné ovlivnění srdce a ledvin, zasadit někdy teoretické tabulkové dělení do klinické praxe a definovat (s profitem pro pacienta) skutečné možnosti diagnostiky a léčby daných chorob. Nejen z hlediska patofyziologie, ale stejně tak terapeuticky, je oblast kardiorenálních syndromů velmi široká.
HRCT u intersticiálních plicních procesů v instruktivních kazuistikách
Intersticiální plicní procesy (IPP) představují rozsáhlou skupinu nemocí charakterizovaných difuzním postižením plicní tkáně, a do značné míry podobným klinickým i radiologickým obrazem. HRCT dnes představuje klíčovou vyšetřovací metodu umožňující jak rámcovou, tak podrobnější diagnostiku IPP.
Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika
Komplexní rozsáhlá a bohatě ilustrovaná publikace shrnující současný stav bronchologie a pneumologické cytodiagnostiky s jasným důrazem na praktické provádění všech dostupných metod v podmínkách pracovišť ČR. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., stojí v čele kolektivu autorů našich předních odborníků, většinou s mezinárodním věhlasem. Knihu doplňuje přes 50 instruktivních bronchologických videozáznamů.
Traumatologie hrudníku v instruktivních kazuistikách
K specifickým rysům traumatologie hrudníku patří častá nutnost okamžitého chirurgického zákroku pro ohrožení vitálních funkcí. Základní znalost této problematiky je proto nezbytná. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku traumatologie hrudníku, od poranění trachey přes poranění hrudní stěny či poranění nitrohrudních orgánů až k problematice polytraumatu.
Moderní farmakoterapie v neurologii, 2. vydání
Rozvoj farmakoterapie vystavuje lékaře také stresu z možného nesprávného výběru přípravku. Podrobný popis, vhodná doporučení i kombinace léků včetně lékové přílohy a mechanismu účinku účinných látek je důvodem úspěchu edice Moderní farmakoterapie. První vydání Moderní farmakoterapie v neurologii bylo vyprodáno v průběhu jednoho roku a již nyní je zřejmé, že zásadním způsobem ovlivnilo terapeutické zvyklosti v neurologii v ČR i v SR.
mod_farmakoter_gynekologieModerní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví
Druhé vydání úspěšné publikace kolektivu autorů vedeného doc. MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., která v r. 2015 získala nejprestižnější ocenění udělované v ČR knihám pro lékaře – Cenu České lékařské společnosti JEP. Kniha je praktickým farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nemoci je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů.
diabetes mellitusDiabetes mellitus – onemocnění celého organismu
Diabetes  se v posledních 20 letech stal centrálním tématem moderní medicíny. Komplikace diabetu jsou odpovědné za velkou část předčasných úmrtí, trvalé invalidity či velkého utrpení nemocných. Kromě těchto často zmiňovaných komplikací však diabetes zasahuje skutečně každý orgánový systém a každou tkáň. Lékař proto musí u každého nemocného s diabetem vnímat organismus jako celek a aktivně myslet na postižení jednotlivých orgánů a systémů.
poruchy hemostázyPoruchy hemostázy
Přestože poruchy hemostázy jsou jedním z nosných témat moderní medicíny, praktická znalost diagnostiky a zejména terapie je mimo hematologická pracoviště zcela nedostatečná. Atraktivní knížka, jejímž autorem je náš přední hematolog MUDr. Peter Salaj, je věnována jak speciální hematologické problematice, tak poruchám hemostázy, s nimiž se běžně setkávají lékaři dalších oborů.
melanomMelanom – Imunoterapie a cílená léčba
Tato aktuální a monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. V úvodu se čtenář seznámí s přehledem nejvýznamnějších typů a forem melanomu. Druhá část se zaměřuje na přehledný popis mechanismu účinku imunoterapie, cílené a biologické léčby. Třetí a čtvrtá část se zabývají výsledky použití jednotlivých terapeutických možností v klinických studiích.
farmakoterapie-urgentnichFarmakoterapie urgentních stavů, 2. vydání
První vydání této publikace bylo přijato s nadšením lékaři širokého spektra oborů od záchranné služby přes ARO a intenzivní medicínu až po lékaře sloužící pohotovostní služby. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme.
farmakoterapie-v-tehotenstviFarmakoterapie v těhotenství a při kojení, 2. vydání
Po úspěchu prvního vydání této mimořádně aktuální a přehledné monografie připravil autorský kolektiv vedený dr. Vachkem druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Jde o citlivé téma – zvažujeme možné následky léků pro plod či kojence, na druhou stranu si musíme být vědomi rizika plynoucí z neléčeného onemocnění matky. Druhé vydání bude kromě řady dalších aktualizací obsahovat všechny přípravky, které přišly na trh v období od uvedení prvního vydání.
Diagnostika-a-lecba-ocnich-zanetu_2-vydani_Maxdorf_72Diagnostika a léčba očních zánětů, 2. vydání
Oční záněty tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí oftalmologie a jejich diagnostika a léčba patří trvale ke každodenní náplni oftalmologické praxe. Jde přitom o velmi rozsáhlou a nozologicky i etiologicky různorodou skupinu onemocnění, z nichž část ohrožuje nemocného trvalými následky, v těch nejzávažnějších případech včetně oslepnutí. Autoři opět čtenářům nabízejí precizní a srozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů.
10247Moderní farmakoterapie v pneumologii, 2. vydání
Druhé vydání úspěšné publikace kolektivu autorů vedeného prof. MUDr. Martinou Vašákovou, Ph.D., je unikátní nejen v oblasti respirační medicíny, ale v celé současné české lékařské literatuře. Kniha je skutečným farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami a doporučeními veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. Text je doplněn přehlednými algoritmy a schématy.
10250Doporučené postupy v pneumologii, 2. vydání
Koncepce Doporučených postupů, tak jak je vytvořila Česká pneumologická a ftizeologická společnost, se u lékařů setkala s vřelým přijetím. Zřejmým důvodem tohoto úspěchu je fakt, že Postupy byly od samého počátku koncipovány jako srozumitelná a instruktivní vodítka pro každodenní klinickou praxi. V tomto směru zcela vybočují ze stylu běžného u nás i v zahraničí, kdy vlastně guidelines často pouze reprezentují názory zúčastněných odborníků bez snahy o srozumitelný konsenzus s jasným výstupem pro širší odbornou veřejnost.
respirační infekce a jejich léčbaRespirační infekce a jejich léčba
Antibiotika a chemoterapeutika se stala součástí standardní léčby již téměř před 70 lety a po několik desetiletí symbolizovala nezadržitelný pokrok medicíny. Teprve v průběhu posledních let si přiznáváme, že morbidita i mortalita bakteriálních onemocnění znovu narůstá. Důvodem je ovšem nejen rostoucí rezistence (a stagnující vývoj nových ATB), ale rovněž nedostatečné využití všech stávajících diagnostických a léčebných možností v reálné praxi. Právě z tohoto pohledu je koncipována tato kniha.
Monografie MaxdorfFarmakoterapie hypertenze
Esenciální hypertenze patří k nejzávažnějším medicínským i společenským problémům současné civilizace. Logickým důsledkem tohoto stavu jsou velké investice do vývoje nových účinnějších léků a jejich rychlého zavádění do medicínské praxe. V reálné praxi však nejsou současné možnosti farmakoterapie hypertenze plně využívány. Nová kniha seznamuje lékaře s účinnými moderními postupy v léčbě hypertenze, a to stručnou, srozumitelnou a dobře dokumentovanou formou.
Monografie MaxdorfModerní farmakoterapie autoimunitních chorob
Autoimunitní choroby tvoří nozologicky nesourodou skupinu chronických a obvykle dosti závažných poruch postihujících v různé míře a v nejrůznějších kombinacích prakticky všechny orgány těla. V protikladu k nozologické rozmanitosti se autoimunitní choroby vyznačují řadou společných patogenetických mechanismů, a tedy často i podobným spektrem farmakoterapeutických možností. Právě tato skutečnost vedla autory k vytvoření tohoto mimořádného a velmi potřebného díla.
Monografie MaxdorfKapesní průvodce ambulantní léčbou respiračních infekcí
Infekce dýchacích cest jsou nejčastější příčinou nemocnosti lidské populace. Jde o skupinu onemocnění, která mají rozhodující vliv na ekonomiku zdravotních systémů ve světě. Paradoxně však tato zdánlivě banální onemocnění nejsou léčena optimálně, lékaři zdaleka nevyužívají všech dostupných diagnostických, ale ani terapeutických možností, které dnešní stav lékařské a farmaceutické vědy nabízí. Kniha je praktickým průvodcem určeným primárně pro ambulantní specialisty a rovněž pro praktické lékaře.
Monografie MaxdorfTechnologie v diabetologii
Rozvoj technologií v diabetologii je tak rychlý, že většina lékařů se v dané oblasti nedokáže dostatečně orientovat, ke zjevné škodě svých pacientů. Kniha kromě „běžných“ prostředků (glukometrů) a inzulinových pump seznamuje čtenáře s kontinuálním monitorováním glykemie v reálném čase, konstrukcí uzavřeného okruhu, dále s perspektivami náhrady endokrinní funkce pankreatu prostředky čistě technickými vs. biologickými.

Edice Farmakoterapie pro praxi

Infekce v gynekologii, 3. vydáníInfekce v gynekologii, 3. vydání
Léčba infekcí se v posledních letech stává stále větším problémem, a platí to napříč jednotlivými obory, gynekologii nevyjímaje. Infekce totiž představují jeden z nejčastějších problémů, s nimiž se v každodenní gynekologické praxi setkáváme, ať jde o běžné vulvovaginální infekce nebo hluboký pánevní zánět. Problematika infekčních onemocnění se mění i s dosaženými znalostmi a možnostmi léčby a v neposlední řadě s rostoucí rezistencí patogenních mikrobů vůči běžným antimikrobiálním látkám.
Farmakoterapie dyslipidemieFarmakoterapie dyslipidemie, 2. rozšířené vydání
Prevalence dyslipidemie v rozvinutých zemích dosáhla v průběhu posledního desetiletí rozměrů epidemie. Spolu s tím se použití hypolipidemik dostalo do nejširší medicínské praxe mnoha odborností od praktických lékařů až po specialisty. První vydání knihy Farmakoterapie dyslipidemie získalo mezi lékaři zaslouženou oblibu a přispělo k zavedení nových látek do terapeutické praxe. Autor knihy doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., nyní představuje druhé vydání, které reaguje na rychlý vývoj v této oblasti.
Edice FPPGlaukom, 2. aktualizované a rozšířené vydání
Glaukom zahrnuje skupinu chorob charakterizovaných zvýšeným nitroočním tlakem vedoucích k poškození optického nervu a často ke ztrátě zraku.  Jde o chorobu s prvořadou medicínskou i společenskou závažností. Druhé vydání úspěšné publikace doc. MUDr. Evy Růžičkové, CSc., přináší aktuální stav diagnostiky a terapie glaukomu. Jako u všech publikací edice FPP, i v této knize je kladen důraz na praktické přístupy k terapii.
Edice FPPFarmakoterapie tromboembolických stavů, 3. vydání
Třetí vydání publikace přináší nové poznatky v medikamentózní léčbě tromboembolických stavů, včetně podrobného seznámení s novými účinnými látkami.  Tromboembolické stavy patří k nejzávažnějším tématům současné medicíny. V současnosti přibývá nemocných, kteří jsou buď krátkodobě – např. preventivně předoperačně – léčeni antitrombotiky, nebo na antitrombotické léčbě zůstávají dlouhodobě.
Edice FPPPsoriáza
Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění, u něhož je v popředí porucha keratinizace, která postihuje kromě kůže také klouby. Nyní však vyvstávají významné souvislosti psoriatického procesu s možným postižením dalších orgánů, především kardiovaskulárního systému. Psoriáza je natolik závažná ve své těžké podobě, že účinná léčba je naprostým imperativem a tedy představuje výzvu pro důslednou léčbu, včetně léčby biologické.
Edice FPPSyndrom polycystických ovarií
Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je pravděpodobně nejčastějším onemocněním žen ve fertilním věku.  Téma monografie je aktuální a přináší nové informace ze základního a klinického výzkumu, které mají praktický dopad pro klinickou praxi. Publikace je přehledná a srozumitelně napsaná, snadno v ní lze vyhledat praktická doporučení včetně návodů na léčbu a sledování výsledků této léčby.
Edice FPPAsistovaná reprodukce, 2. rozšířené vydání
S diagnózou neplodnosti se u nás setkává každý šestý pár. Naštěstí jsou moderní léčebné metody velmi úspěšné. Druhé vydání knihy zachycuje změny jak odborné, které v uplynulých 6 letech nastaly (depotní gonadotropiny, elektivní single embryo transfer, antimullerianský hormon a jeho srovnání s antral follicle count, nový WHO manuál o vyšetření a zpracování spermatu), tak i změny v zákonech a v úhradě IVF cyklů.
Edice FPPSystémové amyloidózy a jejich léčba
Systémové amyloidózy jsou poměrně vzácná onemocnění postihující zejména ledviny, myokard a orgány travicího traktu. Jde o obtížně léčitelná onemocnění s nepříliš dobrou prognózou. Přesto došlo v poslední době ke zlepšení jak diagnostických, tak zejména léčebných možností, především u amyloidózy AL. Cílem publikace je představit optimální vyšetřovací algoritmus vedoucí ke správné diagnóze a shrnout možnosti léčby.

Vybrané knihy určené pro pacienty

Vybrané knihy pro pacienty MaxdorfAbeceda diabetu, 4. rozšířené a přepracované vydání
Nové, čtvrté vydání knihy Abeceda diabetu vychází z předchozích tří úspěšných vydání. Nicméně od předchozího vydání, které vyšlo v roce 2008, se léčba diabetu v mnohém změnila, především díky novým technologiím, využití nových inzulinů i novým přístupům k edukaci dětí a dospělých. Všechny každodenní zkušenosti a nejmodernější postupy se autoři snažili vložit do této rozšířené knížky, jejímž hlavním mottem je: Staňte se expertem na léčbu vlastního diabetu.
Vybrané knihy pro pacienty MaxdorfLéčba inzulinovou pumpou
Kniha se zaměřuje na léčbu inzulinovou pumpou s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé problémy resp. jejich řešení jsou čtenářům demonstrovány na příkladu smyšlené rodiny, kde otec i dcera jsou léčeni pro diabetes 1. typu inzulinovou pumpou. Za každou kapitolou pak následuje shrnutí nejdůležitějších poznatků z dané kapitoly. Kniha je koncipována tak, aby čtenář byl zábavnou a didaktickou formou seznámen opravdu se všemi problémy i výhodami, které každodenní užívání inzulinové pumpy přináší.
Vybrané knihy pro pacienty MaxdorfSamoléčba v gynekologii aneb Sama sobě gynekologem
Gynekologická problematika má v očích laické veřejnosti mimořádné postavení. Ženy – kromě přirozené starosti o vlastní zdraví – mimořádně zajímá všechno, co se týká lidské reprodukce. Na jedné straně tedy jde o sexualitu, včetně kontracepce, na druhé straně pak o schopnost otěhotnět a donosit dítě. Velmi významnou oblastí jsou rovněž gynekologické infekce, či problematika menopauzy a klimakteria a v neposlední řadě také starost o vlastní vzhled.
Vybrané knihy pro pacienty MaxdorfPrůvodce cévními chorobami pro pacienty
Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia – často ještě reverzibilní – jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a nespolehlivost na straně druhé. Publikace je doplněna četnými obrázky, schématy a tabulkami.
Vybrané knihy pro pacienty MaxdorfVegetariánská strava v léčbě diabetu
Optimální složení diet pro diabetiky z hlediska dlouhodobého ovlivnění hmotnosti a metabolických ukazatelů je stále předmětem diskusí. Jednou z variant vybočující z  doporučovaného schématu je vegetariánská strava. Kniha vychází ze špičkového českého diabetologického pracoviště a jako první v naší literatuře zpracovává toto téma na solidní odborné úrovni, avšak současně prakticky,  jako moderně koncipovanou kuchařku.